รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (2551-2565)"